15-07-2015

LISTAS DEFINITIVAS FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO


Las listas definitivas del FONDO DE LIBROS se publicarán el día 15 de julio en la web del colegio.
De conformidade co artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e
de boas prácticas na Administración pública galega, e co previsto no Decreto 132/2006,do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, os centros docentes publicarán no seu taboleiro de anuncios e/ou páxina web a relación provisional e definitiva de solicitudes admitidas e excluídas. Igualmente, a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a referida publicidade.


As persoas interesadas poderán FORMULAR RECLAMACIÓN no centro os días 8 e 9 de xullo de 2015.


Documentos relacionados

Lista DEFINITIVA de excluídos de alumnado de Primaria Descargar
Lista DEFINITIVA admitidos de alumnado de Primaria Descargar
Listaxe provisional de admitidos de alumnado da ESO Descargar
Lixtaxe provisional de excluídos ESO Descargar
Listado existencia en el fondo de libros DescargarAcceso Google APPS - Fundación Educarte - Calidad - Aviso legal - Politica de privacidad - Politica de cookies - Cláusulas